ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2020 ROKU Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 04 maja 2020 12:52

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Rzeczyca zawiadamia, że w dniu 26 marca 2020 r. Rada Gminy Rzeczyca podjęła uchwałę nr XVI/114/2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 2357) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 maja 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1. 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2. 35,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości – 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady.

Zmieniona stawka opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.