OGŁOSZENIE o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rzeczyca”. Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 21 listopada 2016 14:07

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rzeczyca".

Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych " w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje", na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239):

do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu

- drogą elektroniczną, na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 12 grudnia 2016r.,

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne".

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w. formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji - 22 listopada 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji - 12 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie:

Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.).

W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Gminy Rzeczyca".

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Rzeczyca ,dnia 21 .11.2016

Wójt Gminy Rzeczyca

/-/ Marek Kaźmierczyk

Załączniki:

1. Program

2. formularz