OGŁOSZENIE o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 05 października 2020 11:19

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".

Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych " w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje", na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu

- drogą elektroniczną, na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 21 października 2020r.,

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne".

Przewiduje się jedynie konsultacje w wyżej wymienionych formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji - 06 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji – 21 października 2020 r.

Uzasadnienie:

Obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „ Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt Narkomania
3. Projekt Alkohol