Zakup bramek przenośnych do wyposażenia boiska sportowego w Rzeczycy Drukuj

uelgdporow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Projekt pn.

„Zakup bramek przenośnych do wyposażenia boiska sportowego w Rzeczycy”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel projektu: Poprawa jakości życia oraz aktywizacja mieszkańców Gminy Rzeczyca. Zakup bramek do wyposażenia boiska wpłynie na rozwój fizyczny ludzi młodych i wzmocnienie ich tożsamości z obszarem gminy.
Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 6279,99 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFRROW : 3739,84 zł.