Zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Rzeczyca oraz obiektów spełniających ich funkcje Drukuj

uelgdporow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Projekt pn.

„Zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Rzeczyca oraz obiektów spełniających ich funkcje”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel projektu: Poprawa jakości życia i umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowanie tradycji ludowych, przekazywania ich młodemu pokoleniu, organizowanie spotkań integracyjnych oraz imprez związanych z tradycją i lokalnymi obyczajami. Wyposażenie w sprzęt AGD i udostępnienie go lokalnej społeczności korzystającej ze świetlic wiejskich stworzy warunki do rozwoju inicjatyw społecznych i aktywizacji mieszkańców.
Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 10 897,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFRROW : 6925,32 zł.