Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca... Drukuj

banner prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” , objętego PROW na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel operacji: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociagowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę środowiska naturalnego, a przede wszystkim na ochronę wód gruntowych.

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 3 819 373,38 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 902 510,00 zł