"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap X i XII" Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 14 kwietnia 2020 07:30

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap X i XII" mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeczyca,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 1,286 km

Koszt całkowity projektu: 1 699 365,93 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFRROW: 876 533,00 zł