Zakup łóżek polowych do wyposażenia gminnej środowiskowej hali sportowej Drukuj

uelgdporow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Projekt pn.

„Zakup łóżek polowych do wyposażenia gminnej środowiskowej hali sportowej”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel projektu: aktywizacja mieszkańców gminy oraz wzrost atrakcyjności turystycznej terenu gminy poprzez zakup łóżek, które będą wykorzystywane przez odwiedzających halę sportową

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 9.594 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 6240 zł.