Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami Drukuj

banner prow

nowyBanner


Operacja pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” , objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel operacji: Poprawa warunkó4. życia mieszkańców miejscowości: Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 2 762 246,51 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 1 672 976,00 zł