Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap VI, VIII, IX, X, XIII, XIV Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap VI, VIII, IX, X, XIII, XIV”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu


Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Rzeczyca poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

- Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej,

- Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami,

- Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu,

- Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych,

- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody,

- Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane łącznie 15,472 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków 932 odbiorcom z obszaru aglomeracji Rzeczyca. Planowana inwestycja z uwagi na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego będzie wywierała pozytywny wpływ zarówno na mieszkańców Gminy Rzeczyca jak i całego województwa łódzkiego.

Dzięki realizacji planowanego przedsięwzięcia zaspokojone będą podstawowe potrzeby z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, którą wraz z rozwojem gospodarczym regionu uznano za kluczowe i niezbędne do dalszego właściwego funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 10 581 329,20 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 061 040,53 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020r.