Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca" Drukuj

logo RPO NOWE

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych

i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Rzeczyca poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

- Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej,

- Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami,

- Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu,

- Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych,

- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody,

- Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane łącznie 8,139 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków 367 odbiorcom z obszaru aglomeracji Rzeczyca. Ponadto w ramach projektu zostanie przebudowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody w Sadykierzu, obejmująca swym zasięgiem również tych samych użytkowników, co zakres inwestycji dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja z uwagi na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego będzie wywierała pozytywny wpływ zarówno na mieszkańców Gminy Rzeczyca jak i całego województwa łódzkiego.

Dzięki realizacji planowanego przedsięwzięcia zaspokojone będą podstawowe potrzeby

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, którą wraz z rozwojem gospodarczym regionu uznano za kluczowe i niezbędne do dalszego właściwego funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 12 654 710,51 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 7 375 930,45 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2022r.