Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca – etap III".

Koszt ogólny: 1 559 473,12 zł.

Formy i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w kwocie 309 605,00 zł oraz dotacja w kwocie 309 605,00 zł.

Zakres projektu/uzyskany efekt ekologiczny:

- zapewnienie ciągłości w dostawach wody mieszkańcom o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 69.459,50 m3/rok,

- poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 55 szt. przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków nowo wybudowaną kanalizacją na oczyszczalnie ścieków w Bartoszówce w ilości 6.022,50 m3/rok,

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM 165.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl