Aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Rzeczyca wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych.

Koszt ogólny : 11 400,00 zł .

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 9 963,00 zł.

Zakres zadania/uzyskany efekt ekologiczny:

Zadanie ma na celu umożkliwienie zaplanowania i podjęcia działań zmierzajacych do wyeliminowania azbestu z użytkowania, usunięcia go z miejsc tymczasowego magazynowania i unieszkodliwienie.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl