Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca.

Koszt ogólny: 1 407 325,00 zł.

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 598 500,00 zł, wkład własny w kwocie 808 825,00 zł w całości zostanie pokryty śrokami odbiorców końcowych.

Opis zakresu projektu i planowany do osiągniecia efekt ekologiczny: W ramach zadania planuje się likwidację 69-iu starych źródeł ciepła na paliwo stałe, zlokalizowanych na terenie gminy Rzeczyca i zastąpienie ich nowymi, efektywnymi źródłami ciepła, w tym: kotły na gaz płynny - 12 szt., kotły olejowe - 2 szt., kotły węglowe - 41 szt., kotły na biomasę - 13 szt., pompa ciepła - 1 szt. Dzięki realizacji zadania osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji Pyłów PM10, pyłów PM 2,5, CO2, benzo-a-pirenu, SO2 oraz NOx a łączne zapotrzebowanie na energię brutto zmaleje o 75,84 %.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.