Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu Drukuj
Wpisany przez Jolanta Sobczyk   

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego.

Koszt ogólny: 1 511 444,20 zł.

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:dotacja do wysokości 12 533,00 zł oraz pożyczka do wysokości 29 245,00 zł.

Opis zakresu projektu i planowany do osiągniecia efekt ekologiczny: W ramach zadania planuje się docieplić, rozbudować oraz przebudować istniejący budynek strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń, w celu realizacji obiektu na potrzeby OSP, świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchenny, socjalnym, higieniczno-sanitarnym, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu

i infrastrukturą techniczną. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.