Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi Drukuj

Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi (http://www.wfosigw.lodz.pl)

alt
Nazwa zadania: „ Nowe nasadzenia drzew i krzewów w ramach budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy” .
Koszt ogólny: 55.847 PLN
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 44.438 PLN
Opis zakresu projektu: Zakup i nasadzenie ponad ośmiuset sztuk drzew i krzewów wraz z nawodnieniem na terenie powstającego kompleksu rekreacyjno sportowego w Rzeczycy.
alt
Nazwa zadania: „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit ekologiczny 2013”.
Koszt ogólny: 16.012 PLN
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 14.000 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rambit ekologiczny 2013”, promującego odpowiednie postawy i rozwijającego wiedzę o ekologii wśród młodzieży z pięciu gimnazjów powiatu tomaszowskiego (Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca).
alt
Nazwa zadania: „ Rozwój wiedzy i aktywizacja działań dot. selektywnej zbiórki odpadów wśród rodzin z terenu Gminy Rzeczyca – Rodzice i dzieci segregują śmieci”.
Koszt ogólny: 9.000 PLN
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 8.100 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród rzeczowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rodzice i dzieci segregują śmieci”, rozwijającego świadomość i wiedzę ludności o sposobie segregowania odpadów co pozwoli na dostosowanie się społeczności do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

alt

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami”
Koszt ogólny zadania: 2 762 246,51 zł
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w wysokości 252 702,13 zł oraz dotacja w wysokości 252 702,13 zł.
Opis zakresu projektu: Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz co umożliwi wykonanie przez właścicieli nieruchomości 150 szt. przyłączy kanalizacyjnych In odprowadzenie ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce w ilości 24.528,00 m3/rok.

alt

Nazwa zadania: „Rewaloryzacja Parku Podworskiego im. I. Paderewskiego w Rzeczycy”.
Koszt ogólny zadania: 54376,02 zł
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości: dotacja w wysokości 25 626,81 zł
Opis zakresu projektu: W ramach robót objętych projektem wykonane zostały prace pielęgnacyjne na 163 szt. drzew, wykarczowano 15 szt. drzew obumarłych i wykoszono chwasty i jednoroczne samosiewy. W wyniku realizacji zadania poprawie uległ stan zdrowotny najcenniejszych drzew rosnących na terenie parku.

alt

Nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca

Koszt ogólny zadania: 36 500,06 zł

Forma i wysokość dofinansowania:

Dotacja w wysokości 36 135,00 zł, w tym:
• w wysokości 18 250,00 zł ze środków NFOŚiGW,
• w wysokości 17 885,00 zł ze środków WFOŚiGW.

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i utylizacja 107,29 ton odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.