OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020/G Drukuj Email
Wpisany przez Agata Wieczorek   
wtorek, 03 listopada 2020 08:23

DOLINA belka4 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od dnia 16.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
CEL OGÓLNY II: Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności, w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
CEL SZCZEGÓŁOWY II.2: Aktywizacja i włączenie w życie społeczne
PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1: Wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych
NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba operacji wspierających organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, grupy nieformalne – 9 szt.
Liczba wspartych organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych – 10 szt.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych w stroje, sprzęt, instrumenty, urządzenia, infrastrukturę itp.

Ramy czasowe realizacji zadań:
Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować (złożyć wniosek o rozliczenie grantu) do 30.06.2022 r.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 146 458,00 zł

Uwaga: suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20 % kwoty środków przewidzianych na ten projekt.
Wartość kwoty grantu:
5 tys. – 50 tys. (w tym koszty niekwalifikowalne)
Pomoc ma formę refundacji 100 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych).
Warunki udzielenia wsparcia:
Wniosek wybrany przez LGD do powierzenia grantu, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 z pózn. zm., a ponadto:
- spełnić kryteria wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu (w tym zgodności z LSR),
- spełnić kryteria oceny merytorycznej - kompletność załączników obligatoryjnych.

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy dla grantów wraz z opisem oraz zasady przyznawania punków za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem: http://dolinapilicy.pl/viewpage.php?page_id=312. Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe - 60% wartości indeksu oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

Tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu wypełniany jest przez wnioskodawcę tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków on-line dostępnego na stronie Stowarzyszenia Dolina Pilicy https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=341c6b2886695644&;&b=a8e19d259b97c08bacff92de129a7786
Po wydrukowaniu przygotowanego w wyżej opisany sposób dokumentu, Wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie LGD osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze:
a) w formie papierowej – (1 oryginał) w sposób trwale spięty (np. w skoroszycie)
i
b) w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD).
Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame (jednakowy kod do weryfikacji).
W przypadku niedostępności generatora dłużej niż 8 godzin, LGD informuje na swojej stronie internetowej o możliwości składania wniosków wypełnionych odręcznie, w sposób czytelny, na udostępnionym, obowiązującym formularzu. Wówczas wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z powyższymi wymogami jedynie w formie papierowej (1 oryginał).
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków o powierzenie grantów prowadzonym w biurze LGD.

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie 3_2020_G

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 55 oraz pod numerami telefonów: (44) 710-15-52, 667-449-044, 601-173-754 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Poprawiony: wtorek, 03 listopada 2020 09:22
 

Dzisiaj jest: Czwartek
6 Maja 2021
Imieniny obchodzą
Benedykta, Benita, Dytrych, Gościwit,
Jan, Judyta, Jurand

Do końca roku zostało 240 dni.
Zodiak: Byk


NSP21


Odsłon : 808253
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolordolina


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca