RPO
„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca" Email

RPO '

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem głównym projektu pn. Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca jest poprawa gospodarki odpadami w gminie Rzeczyca dzięki rozbudowie PSZOK.

Powstała infrastruktura przewiduje odbiór 21 frakcji, w tym 3 niebezpiecznych. Powstały PSZOK będzie funkcjonował 6 dni w tygodniu, w tym w sobotę co najmniej 4 godziny. Planowane jest utworzenie punktu napraw (przygotowanie do ponownego użycia) oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia.

Zakres rzeczowy projektu zakłada budowę PSZOK na terenie RUK -1 300 m2 i PSZOK za marketem Dino- pow. 7 200 m2.:

Całkowita wartość projektu: 2 274 70,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 571 650,00 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023r.

 
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy – filia w Sadykierzu" Email

RPO

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy – filia w Sadykierzu", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu gminy Rzeczyca.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

- Wsparcie 1 obiektu infrastruktury edukacji ogólnej z terenu gminy Rzeczyca w zakresie podniesienia jakości infrastruktury i wyposażenia służącego do rozwoju kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego.

- Uzupełnienie zakładanych celów w zakresie rozwoju uczniów o zapewnienie odpowiednich warunków ich rozwoju fizycznego poprzez przebudowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Filialnej w Sadykierzu.

Całkowita wartość projektu: 1 498 821,81 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 611 138,16 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023r.

 
Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 Email

RPO

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu gminy Rzeczyca.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

- Wsparcie 1 obiektu infrastruktury edukacji ogólnej z terenu gminy Rzeczyca w zakresie podniesienia jakości infrastruktury i wyposażenia służącego do rozwoju kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego,

- Uzupełnienie zakładanych celów w zakresie rozwoju uczniów o zapewnienie odpowiednich warunków ich rozwoju fizycznego poprzez przebudowę zespołu boisk sportowych.

Całkowita wartość projektu: 1 344 160,82 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 548 741,01 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023r.

 
Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach" Drukuj Email
Wpisany przez Agata Wieczorek   

logotypy rpo 11 06

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Rzeczyca poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

- Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej,

- Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami,

- Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu,

- Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych,

- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody,

- Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 
Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca" Drukuj Email

logo RPO NOWE

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych

i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Rzeczyca poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

- Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej,

- Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami,

- Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu,

- Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych,

- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody,

- Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Czytaj całość…
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap VI, VIII, IX, X, XIII, XIV Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap VI, VIII, IX, X, XIII, XIV”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu


Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Rzeczyca poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

- Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej,

- Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami,

- Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu,

- Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych,

- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody,

- Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane łącznie 15,472 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na dostęp do ulepszonego oczyszczania ścieków 932 odbiorcom z obszaru aglomeracji Rzeczyca. Planowana inwestycja z uwagi na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego będzie wywierała pozytywny wpływ zarówno na mieszkańców Gminy Rzeczyca jak i całego województwa łódzkiego.

Dzięki realizacji planowanego przedsięwzięcia zaspokojone będą podstawowe potrzeby z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, którą wraz z rozwojem gospodarczym regionu uznano za kluczowe i niezbędne do dalszego właściwego funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 10 581 329,20 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 061 040,53 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020r.

 
Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Głównym celem projektu jest nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych przebudowanej strażnicy OSP w celu aktywizacji i integracji poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez kulturalnych, artystycznych oraz zmniejszenie zjawisk kryzysowych poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej. Wybudowana świetlica zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości.

Projekt obejmuje inwestycję obejmującą docieplenie, rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w celu realizacji obiektu na potrzeby OSP, świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym, socjalnym, higieniczno - sanitarnym, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Ponadto inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej oraz małej architektury i infrastruktury technicznej.

Całkowita wartość projektu: 1 499 144,20 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 035 908,96 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020r.

 
Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu


Cel główny: zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do kreowania w skali ponadregionalnej marki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

Cel bezpośredni: rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w tym kajakowej, pieszej i rowerowej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Doliny rz. Pilicy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez m.in. budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej w miejscowościach Twarda, Smardzewice, Tresta, Spała, Inowłódz, Łęg, Grotowice, kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych tzw. ,,Przystani nad rzeką Pilicą" wraz z urządzeniem plaży miejskiej w Tomaszowie Maz., budowę ścieżek rowerowych, miejsc do wodowania kajaków oraz kampanię promocyjną marki Doliny rz. Pilicy.

Cel pośredni: poszerzenie oferty turystycznej o nowe produkty i usługi turystyczne oraz wykreowanie rozpoznawalnej i cenionej w skali kraju marki turystycznej „Dolina rzeki Pilicy” obejmującej obszar od Zalewu Sulejowskiego poprzez miasto Tomaszów Maz., gm. Tomaszów Maz., Inowłódz i Rzeczycę.

Zadania oraz planowane efekty: dot. Robót budowlanych: budowy oraz przebudowy infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki kajakowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz zagospodarowaniem terenu oraz kampanii promującej ofertę turystyczną.

Grupa docelowa: turyści z woj. łódzkiego, w tym pow. tomaszowskiego

Całkowita wartość projektu: 11 081 007,00 zł.

Wartość projektu realizowanego przez Gminę Rzeczyca: 1699989,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1019891,50 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020r.

 
Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w gminie Rzeczyca Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w gminie Rzeczyca", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

W ramach realizacji niniejszego projektu, rewitalizacji zostanie poddany obiekt poprzemysłowy, znajdujący się w parku podworskim im. I. Paderewskiego w Rzeczycy. Obiekt będzie wykorzystany na cele usług administracyjnych, społecznych i kulturalnych dla ludności. Podczas rewitalizacji zostanie przeprowadzona termomodernizacja energetyczna budynku. Znaczącym czynnikiem mającym negatywny wpływ na parametry energetyczne w budynku jest niska izolacyjność przegród zewnętrznych budynku, a co za tym idzie duże straty ciepła.

Celem bezpośrednim projektu jest przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych. W wyniku realizacji projektu dojdzie do stworzenia nowoczesnego, architektonicznie ciekawego obiektu Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy jednoczesnej kompleksowej termomodernizacji istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego wraz z działaniami prospołecznymi skierowanymi do mieszkańców polegającej na :

- przebudowie dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego korpusu istniejącego budynku,

- nadbudowie budynku o jedną kondygnację biurową z poddaszem (łącznie 1,5 kondygnacji),

- budowie stylizowanego na fronton dworu Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem,

- przebudowie terenu wokół budynku z wykonaniem nowej zieleni niskiej i d.f.a. na terenie zabytkowego parku podworskiego,

- budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym gruntowych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń do odzysku ciepła,

- działania o charakterze społecznym, skierowane na włączenie społeczne osób zamieszkujących tereny zdegradowane.

Całkowita wartość projektu: 8 711 138,60 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 6 019 892,52 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2020 r.

 
Innowacyjna szkoła Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Innowacyjna szkoła", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Niniejszy projekt obejmuję swym zakresem:

1. Budowę 3 wiat edukacyjnych przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy i Gimnazjum w Rzeczycy,

2. Wyposażenie 3 pracowni komputerowych: dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i Gimnazjum w Rzeczycy (1 sala) oraz w filiach Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, które znajdują się w miejscowościach Lubocz (1 sala) i Sadykierz (1 sala),

3. Wyposażenie sali zajęć ogólnosprawnościowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy i Gimnazjum w Rzeczycy.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu Gminy Rzeczyca.

Całkowita wartość projektu: 377 716,11 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 284 962,77 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2018 r.

Czytaj całość…
 
Pompy ciepła w PSP w Rzeczycy Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Montaż pompy ciepła oraz przebudowa instalacji c.o.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się montaż gruntowej pompy ciepła o całkowitej mocy 276 kW wraz z dolnym źródłem ciepła i instalacją przyłączeniową na gruncie oznaczonym w ewidencji jako działki nr 1170/12, 1170/9, 1170/2, 1169/1, 1169/2, 1157/2 obręb 0018, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim redukcja tzw. niskiej emisji, czyli redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz przebudowie systemu zaopatrzenia obiektu w ciepło.

Modernizacja instalacji c.o. będzie polegała na wymianie grzejników, orurowania, montażu zaworów i głowic termostatycznych oraz zaworów regulacyjnych.

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o całkowitej mocy 38,76 kW na gruncie oznaczonym w ewidencji jako działka nr 1170/12 gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz redukcja zużycia energii elektrycznej z sieci. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne, przy wykorzystaniu technologii wysokiej jakości krzemu monokrystalicznego poprzez zjawisko fotowoltaiczne.

Całkowita wartość projektu: 3 564 530,16 zł.

Wartość dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej: 2 278 791,40 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 09.12.2019 r.

 
Pompy ciepła w Filii PSP w Sadykierzu Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy, filia w Sadykierzu", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest montaż instalacji:

-fotowoltaicznej o całkowitej mocy 39,33 kW składającej się ze 138 paneli monokrystalicznych o mocy 285 W każdy oraz 2 inwerterów o mocy 17,5 kW każdy,

-gruntowej pompy ciepła o całkowitej mocy 130 kW wraz z dolnym źródłem ciepła i instalacją przyłączeniową na gruncie szkoły podstawowej w Sadykierzu. W skład sprężarkowej pompy ciepła wchodzi hermetyczny lub półhermetyczny zespół sprężarkowy z elektrycznym silnikiem napędowym lub sprężarka dławnicowa napędzana silnikiem elektrycznym lub spalinowym, wymienniki ciepła, sieć przewodów czynnika roboczego wraz z czynnikiem oraz urządzenia regulacyjno – zabezpieczające;

-wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w budynkach szkoły.

Celem głównym i bezpośrednim projektu jest ochrona środowiska, ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli zmniejszenie – dzięki możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii - ilości oraz kosztów zużycia energii z sieci oraz redukcja emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, przy jednoczesnej przebudowie źródła ciepła. W wyniku realizacji projektu dojdzie do stworzenia nowoczesnego obiektu placówki edukacyjnej – szkoły podstawowej w Sadykierzu poprzez poprawę jego wartości energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji gazów do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą wykorzystania energii geotermalnej – do produkcji energii cieplnej – oraz energii promieniowania słonecznego – do produkcji energii elektrycznej. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną, oraz wykorzystania energii z czystych, ekologicznych źródeł.

Całkowita wartość projektu: 1 437 010,23 zł.

Wartość dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej: 818 830,50 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

 Dzisiaj jest: Czwartek
1 Grudnia 2022
Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS
Imieniny obchodzą
Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa,
Natalia, Natalis, Platon, Sobiesława

Do końca roku zostało 31 dni.
Zodiak: Strzelec

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 909592
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca