Informacja !!! Drukuj Email
Wpisany przez Monika Wieteska   
wtorek, 12 sierpnia 2014 14:31

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2014/2015

1. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

• klas zerowych,

• który nie zamieszkuje na terenie gminy Rzeczyca,

• który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.120,00 zł (rocznie).

wniosek o stypendium

wniosek o zasiłek


2. JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

• miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456,00 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), a w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł,

• warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Rzeczyca.

3. JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia,

2. pełnoletniego ucznia,

3. dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

 1. a)imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
 2. b)miejsce zamieszkania ucznia,
 3. c)dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego takie jak: oświadczenia wnioskodawców (zawierające klauzulę odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenia) lub kolejno zaświadczenia dotyczące :
 • dochodów netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny ,
 • zarejestrowania/ braku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczy osób bezrobotnych,
 • otrzymywanych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek do biletów). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS;
 • otrzymywanych dodatków mieszkaniowych,
 • otrzymywanych innych stypendiów przez członków rodziny,
 • ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku działalności prowadzonej na zasadach ogólnych osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • wysokości zasądzonych alimentów/ zaliczek alimentacyjnych,
 • wysokości renty/emerytury.

d) pożądana forma świadczenia pomocy materialnej.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych przez członków wspólnego gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nieuczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Rzeczyca do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2014/2015 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego z datą począwszy od z datą począwszy od dnia 1 lipca 2014 r.

Więcej informacji: Anna Stańczyk tel.: 44 7105111, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, pokój nr 1B (wejście od strony Poczty), w godz. 7.45 - 15.45, w terminie 1 września – 15 września 2014 roku.

Istnieje także możliwość składania wniosków na zasiłek szkolny – w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Rzeczyca (pokój nr 1B), na stronie internetowej Urzędu – www.rzeczyca.pl lub w szkołach znajdujących się na terenie Gminy.

Poprawiony: wtorek, 12 sierpnia 2014 14:39
 

Dzisiaj jest: Poniedziałek
8 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Cyprian, Cyriak, Cyryl, Emil, Emilian,
Emiliusz, Niezamysł, Olech, Sylwiusz

Do końca roku zostało 146 dni.
Zodiak: Lew

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 893120
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca