OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 13 grudnia 2021 15:14

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4 97-220 Rzeczyca

2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 1 etatu.

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) obywatelstwo polskie,

4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

7) znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziała przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

– umiejętność pracy w zespole, oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,

– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

– łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

– zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,

– umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,

– dobra znajomość obsługi komputera,

– prawo jazdy kat. B.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

– praca socjalna;

-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

- inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy ul. Ks. J. Kitowicza 4

- praca w wymiarze 1 etat, praca w terenie i biurze;

- praca przy komputerze, urządzeniach biurowych;

- praca w trybie jednozmianowym

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu,

- wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem GOPS Rzeczycy.

7. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie, odpisy),

5) dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu),

6) pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia i niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

7) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem" Nabór na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczycy." można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczycy w godzinach pracy Ośrodka tj. 745 do 1545 lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kitowicza 4, 97-200 Rzeczyca ( data stempla pocztowego decyduje o złożeniu dokumentów w terminie).

Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2021 r. do godziny 1545

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rzeczyca .pl/.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko.

Rzeczyca, dnia 09.12.2021 r. Kierownik GOPS w Rzeczycy

Małgorzata Korecka

Załącznik: Kwestionariusz i informacją RODO

 

Dzisiaj jest: Niedziela
26 Czerwca 2022
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii
Imieniny obchodzą
Jan, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Zdziwoj
Do końca roku zostało 189 dni.
Zodiak: Rak

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 882786
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca